Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u via de website kerkzang.nl  afsluit. Het doen van een bestelling houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt.

De stichting

Met kerkzang.nl wordt in deze Algemene Voorwaarden bedoeld de Stichting Centrum voor de Kerkzang.

E-mailadres: secretariaat@kerkzang.nl

Postadres: Geldropstraat 11, 6843 PV Arnhem

Website: kerkzang.nl  

KvK: 41151321

Tot stand komen van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door verzending van uw digitale bestelling in de webwinkel van kerkzang.nl. kerkzang.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt kerkzang.nl dit mee binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Prijzen
De op de site vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, exclusief verzendkosten. Die verzendkosten hangen af van het gewicht van de zending.

 

Betaalwijze
Bij de zending ontvangt u een nota, die u binnen veertien dagen dient te betalen met vermelding van naam en notanummer.

 

Leveringsvoorbehoud
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en kerkzang.nl , dan wel tussen kerkzang.nl  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en kerkzang.nl, is kerkzang.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van kerkzang.nl.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft kerkzang.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat kerkzang.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan kerkzang.nl  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarover deze voorwaarden van toepassing zijn, als mede op de voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Privacy reglement
Voor het plaatsen van een digitale bestelling via de webwinkel kerkzang.nl worden klantgegevens gevraagd. Deze worden door kerkzang.nl uitsluitend verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst.

November 2018